symfony/cache Security Advisories for v3.2.0-BETA1 (2)