ponteiro/guzzle

1.3.3 2014-07-22 10:40 UTC

README

Add to composer

"ponteiro/guzzle": "1.*"

"repositories" : [
    "type" : "vcs",
    "url" : "https://github.com/jmeireles/async.git"
  }
]

###How to use

use Guzzle\Http\Client;
use Ponteiro\Guzzle\Plugin\AsyncPlugin;

$client = new Client('http://www.example.com');
$client->addSubscriber(new AsyncPlugin());
$client->get()->send();