phalapi/pinyin

PhalApi 2.x 拼音扩展,基于overtrue/pinyin实现。

dev-master 2017-11-22 13:21 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2024-05-17 01:49:48 UTC


README

PhalApi 2.x 拼音扩展,基于overtrue/pinyin实现。

安装和配置

修改项目下的composer.json文件,并添加:

    "phalapi/pinyin":"dev-master"

然后执行composer update

注册

在/path/to/phalapi/config/di.php文件中,注册:

$di->pinyin = function() {
        return new \PhalApi\Pinyin\Lite();
};

使用

\PhalApi\DI()->pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好');
// ["dai", "zhe", "xi", "wang", "qu", "lv", "xing", "bi", "dao", "da", "zhong", "dian", "geng", "mei", "hao"]

\PhalApi\DI()->pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好', PINYIN_UNICODE);
// ["dài","zhe","xī","wàng","qù","lǚ","xíng","bǐ","dào","dá","zhōng","diǎn","gèng","měi","hǎo"]

\PhalApi\DI()->pinyin->convert('带着希望去旅行,比到达终点更美好', PINYIN_ASCII);
//["dai4","zhe","xi1","wang4","qu4","lv3","xing2","bi3","dao4","da2","zhong1","dian3","geng4","mei3","hao3"]

选项:

选项 描述
PINYIN_NONE 不带音调输出: mei hao
PINYIN_ASCII 带数字式音调: mei3 hao3
PINYIN_UNICODE UNICODE 式音调:měi hǎo

生成用于链接的拼音字符串

\PhalApi\DI()->pinyin->permalink('带着希望去旅行'); // dai-zhe-xi-wang-qu-lv-xing
\PhalApi\DI()->pinyin->permalink('带着希望去旅行', '.'); // dai.zhe.xi.wang.qu.lv.xing

获取首字符字符串

\PhalApi\DI()->pinyin->abbr('带着希望去旅行'); // dzxwqlx
\PhalApi\DI()->pinyin->abbr('带着希望去旅行', '-'); // d-z-x-w-q-l-x

翻译整段文字为拼音

将会保留中文字符:,。 ! ? : “ ” ‘ ’ 并替换为对应的英文符号。

\PhalApi\DI()->pinyin->sentence('带着希望去旅行,比到达终点更美好!');
// dai zhe xi wang qu lv xing, bi dao da zhong dian geng mei hao!

\PhalApi\DI()->pinyin->sentence('带着希望去旅行,比到达终点更美好!', true);
// dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, bǐ dào dá zhōng diǎn gèng měi hǎo!

翻译姓名

姓名的姓的读音有些与普通字不一样,比如 ‘单’ 常见的音为 dan,而作为姓的时候读 shan

\PhalApi\DI()->pinyin->name('单某某'); // ['shan', 'mou', 'mou']
\PhalApi\DI()->pinyin->name('单某某', PINYIN_UNICODE); // ["shàn","mǒu","mǒu"]