oxygencms/phrases

Oxygen CMS phrases package.

v0.2.14 2019-03-01 16:02 UTC