oxygencms/phrases

Oxygen CMS phrases package.

v0.2.12 2019-02-12 13:08 UTC