nedwave/locale-bundle

Nedwave Locale Bundle

Installs: 39

Dependents: 0

Watchers: 1

Type: symfony-bundle

v1.0 2013-11-18 22:01 UTC