mortezakarimi/yii2-gentelella-rtl

It is a free admin template for backend of yii framework 2 based on gentelella-rtl theme.

1.3.2 2018-09-27 09:00 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-05-16 07:12:18 UTC


README

قالب راست چین مدیریت مخصوص فریمورک Yii2 بر اساس قالب gentelella-rtl.

این قالب بر اساس کد موجود در yii2-gentelella پیاده سازی گشته است و شامل بسته‌های کد لازم و تعدادی ویجت و همچنین دارای ساختار قالب مورد نیاز برای پروژه می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از امکانات پکیج به ریپوزیتوری اصلی در این آدرس yii2-gentelella مراجعه فرمایید.

روش نصب

بهترین روش نصب با استفاده از composer.

اجرای دستور زیر

php composer.phar require --prefer-dist mortezakarimi/yii2-gentelella-rtl "~1.0.0"

یا افزودن

"mortezakarimi/yii2-gentelella-rtl": "~1.0.0‍"

به بخش require در فایل composer.json.

استفاده از تولید کننده ساخت صفحات

با افزودن کد زیر به بخش gii در تنظیمات سایت می‌توانید از تولید کننده صفحات استفاده کنید.

'generators' => [
      'gentelella-rtl' => [
        'class' => 'mortezakarimi\gentelellartl\generators\crud\Generator'
      ]
    ],

در آینده انجام خواهد شد

در آینده نزدیک مستندات اضافه خواهد شد.