madnh/hanhchinhvn

Phân cấp hành chính Việt Nam

v1.4 2022-05-05 16:03 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-06-25 07:15:01 UTC


README

Phân cấp hành chính Việt Nam export từ nguồn Tổng Cục Thống Kê.

Cài đặt:

NPM:

npm install hanhchinhvn

Cấu trúc thư mục:

  • excel_files/: thư mục chứa các file excel lấy từ Tổng Cục Thống Kê
  • dist/: thư mục chứa các file đã được trích xuất dạng json
  • export.php: export file json từ file excel
  • include.php: thư viện chung

Thư mục dist/

  • tinh_tp.json: thông tin về các tỉnh, thành phố
  • quan_huyen.json: thông tin về các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
  • xa_phuong.json: thông tin về các xã, phường, thị trấn
  • tree.json: cấu trúc hành chính dạng cây thư mục
  • quan_huyen/: thư mục chứa các file json là thông tin các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc của một tỉnh. Tên file là mã của tỉnh. Dùng để truy vấn ở client. Ví dụ: quan_huyen/92.json là thông tin các quận, huyện,... của tỉnh có mã 92.
  • xa_phuong/: thư mục chứa các file json là thông tin các xã, phường, thị trấn của một quận, huyện,.... Tên file là mã của quận, huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh. Dùng để truy vấn ở client. Ví dụ: xa_phuong/92.json là thông tin các xã, phường,... của quận/huyện có mã 92.

Nguồn dữ liệu

Tổng Cục Thống Kê: https://danhmuchanhchinh.gso.gov.vn/