luuhai48/flarum-tieng-viet

Vietnamese language pack

Installs: 20

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

1.0.1 2020-11-11 15:35 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2020-11-25 15:54:50 UTC


README

Gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Flarum và một số tiện ích mở rộng được hỗ trợ

Thông tin (Infomation)

Cài đặt, Cập nhật (Installation, Update)

composer require luuhai48/flarum-tieng-viet

Xóa (Remove)

composer remove luuhai48/flarum-tieng-viet

Xóa cache (Clear Cache)

php flarum cache:clear

Yêu cầu phiên bản (Required version)

  • 0.1.0-beta.14 hoặc cao hơn (0.1.0-beta.14 or later)

Links