luatdolphin/lang-vietnamese

Vietnamese language pack.

Installs: 302

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 2

Forks: 1

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

0.1.0-beta.18 2021-07-06 09:21 UTC

README

Gói ngôn ngữ Tiếng việt dành cho Flarum.

Thông tin

Gói ngôn ngữ được tương thích với những thành phần mở rộng sau:

Released under the MIT license. Xem thêm mục license terms.

Hướng dẫn cài đặt

Dùng trình quản lý gói Composer

Dùng trình quản lý gói trong dự án của bạn và chạy dòng lệnh sau:

composer require luatdolphin/lang-vietnamese

Cách update

composer update luatdolphin/lang-vietnamese 
php flarum cache:clear

Cách cài đặt thông thường

 1. Tải phiên bản mới nhất tại (hoặc tải phiển bản đang phát triển mới nhất tại).
 2. Giải nép file bằng a file archiver.
 3. Truy cập vào server của bạn qua FTP, SSH hoặc trình quản lý của bạn.
 4. Mở file composer.json của Flarum sau đó thêm dòng "luatdolphin/lang-vietnamese": "^0.1.0@beta" bao gồm dấu nháy kép "" sau dòng "require": { rồi lưu lại
 5. Chuyển qua thư mục vendor/ tại mục cài đặt của Flarum.
 6. Tạo mới thư mục con luatdolphin/lang-vietnamese/ trong thư mục vendor/ .
 7. Tải nội dung ngôn ngữ mà bạn vừa giải nén vào thư mục. (composer.json, extend.php....)
 8. Quay lại thư mục gốc chứa file composer.lock thêm dòng bên dưới vào sau phần "time":" thời gian " }, của extension trước đó rồi lưu lại.
    {
      "name": "luatdolphin/lang-vietnamese",
      "version": "v0.1.0-beta.9",
      "source": {
        "type": "git",
        "url": "https://github.com/luatdolphin/lang-vietnamese.git",
        "reference": "b75296761d712f9d1804dae1a0e2039656d0d50d"
      },
      "dist": {
        "type": "zip",
        "url": "https://api.github.com/repos/luatdolphin/lang-vietnamese/zipball/b75296761d712f9d1804dae1a0e2039656d0d50d",
        "reference": "b75296761d712f9d1804dae1a0e2039656d0d50d",
        "shasum": ""
      },
      "require": {
        "flarum/core": "^0.1.0-beta.9"
      },
      "type": "flarum-extension",
      "extra": {
        "branch-alias": {
          "dev-master": "0.1.x-dev"
        },
        "flarum-extension": {
          "title": "Vietnamese",
          "icon": {
            "image": "icon.svg",
            "backgroundColor": "#00247d",
            "backgroundSize": "cover",
            "backgroundPosition": "center"
          }
        },
        "flarum-locale": {
          "code": "vi",
          "title": "Vietnamese"
        }
      },
      "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
      "license": [
        "MIT"
      ],
      "description": "Vietnamese language pack.",
      "keywords": [
        "locale",
        "vietnam",
        "vietnamese"
      ],
      "time": "2019-08-30T03:19:37+00:00"
    },