laptrinhphp/vietnamese

Vietnam language pack for Flarum.

Installs: 1 259

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 2

Watchers: 2

Forks: 6

Open Issues: 1

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

dev-master 2016-02-02 14:50 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2021-05-19 03:07:23 UTC


README

Gói ngôn ngữ Tiếng việt dành cho Flarum.

Thông tin

Gói ngôn ngữ được tương thích với những thành phần mở rộng sau:

Released under the MIT license. Xem thêm mục license terms.

Hướng dẫn cài đặt

Dùng trình quản lý gói Composer

Dùng trình quản lý gói trong dự án của bạn và chạy dòng lệnh sau:

composer require laptrinhphp/flarum-ext-vietnamese

Cách cài đặt thông thường

  1. Tải phiên bản mới nhất tại (hoặc tải phiển bản đang phát triển mới nhất tại).
  2. Giải nép file bằng a file archiver.
  3. Truy cập vào server của bản qua FTP, SSH hoặc trình quản lý của bạn.
  4. Chuyển qua thư mục extensions/ tại mục cài đặt của Flarum.
  5. Tạo mới thư mục con flarum-ext-vietnamese/ trong thư mục extensions/ .
  6. Tải nội dung ngôn ngữ mà bạn vừa giải nén vào thư mục.

Đóng góp

Bạn có thể đóng góp mới các nội dung về ngôn ngữ. Hoặc truy cập diễn đàn Lập trình PHP để cùng học hỏi các thủ thuật mới nhất.

Các liên kết