kvdh/symfony-modernizr

Modernizr vendor package for Symfony 2.x

2.6.2 2013-04-30 14:28 UTC

README

Modernizr vendor bundle for Symfony 2