kaeljune/flarum-ext-vietnamese

Vietnam language pack for Flarum.

Installs: 49

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 1

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

v1.0.3 2016-08-19 08:10 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2020-06-05 02:05:31 UTC


README

Gói ngôn ngữ Tiếng việt dành cho Flarum

Gói ngôn ngữ Tiếng việt dành cho Flarum.

Thông tin

Gói ngôn ngữ được tương thích với những thành phần mở rộng sau:

Released under the MIT license. Xem thêm mục license terms.

Hướng dẫn cài đặt

Dùng trình quản lý gói Composer

Dùng trình quản lý gói trong dự án của bạn và chạy dòng lệnh sau:

composer require kaeljune/flarum-ext-vietnamese