ivopetkov/google-fonts-embed-bearframework-addon

Google Fonts embed addon for Bear Framework

v0.1.1 2019-06-13 08:27 UTC

README

Addon for Bear Framework