ilya/block

documentationphpreflectionparsingdocsblocksdocblocks

Overall: 18 installs
30 days: 1 install
Today: 0 installs

Parsing docblocks made easy

Maintainer: ilya.s
Canonical: https://github.com/ilya-dev/block
Source: https://github.com/ilya-dev/block/tree/master
Issues: https://github.com/ilya-dev/block/issues

 • dev-master reference: 46aeff9 2014-06-14 16:45 UTC MIT

  require:

  Author

 • 1.5.0 reference: 0d96f5d 2014-06-14 16:38 UTC MIT

 • 1.4.0 reference: e218d02 2014-06-11 17:58 UTC MIT

 • 1.3.1 reference: cb62d47 2014-06-01 07:17 UTC MIT

 • 1.3.0 reference: 52146cd 2014-05-01 07:33 UTC MIT

 • 1.2.0 reference: 19033c3 2014-05-01 06:53 UTC MIT

 • 1.1.0 reference: 8273907 2014-04-25 16:46 UTC MIT

 • 1.0.1 reference: bb7e9e8 2014-04-13 14:58 UTC MIT

 • 1.0.0 reference: b833f88 2014-04-13 14:54 UTC MIT