idist/image_checker

project used to check type of image

dev-master 2018-08-14 10:06 UTC

README

Package kiểm tra định dạng file ảnh không phụ thuộc vào extension của file

Usage

  • Khởi tạo đối tượng với đầu vào là path local đến file hoặc 1 đường link web, cũng có thể là source/resource.
$image = new \IDisT\ImageChecker\Image($path);
  • Có thể truyền đường dẫn file ảnh ngay từ khi khởi tạo đối tượng Image.
  • Nếu không truyền trực tiếp thì có thể sử dụng phương thức download trong Class Image để detech lại ảnh.
$image->download($path);
  • Lấy định dạng thực của ảnh. Hiện chỉ có thể detect được GIF, JPG, PNG, TIFF( một số file ), BMP
$image->getType();

  • Kiểm tra file ảnh có thuộc định dạng mong muốn không
$image->isGIF();
$image->isBMP();

Mở rộng thêm các định dạng khác, tham khảo tại File Signature