hypejunction/hypetheme

Theme editor

1.1.2 2019-07-08 16:42 UTC

README

Elgg 3.0

Theme editor

  • Configure theme colors
  • Configure theme breakpoints
  • Configure theme fonts

Credits