gordalina/mangopay-bundle

mangopay

Overall: 1 067 installs
This month: 108 installs
Today: 0 installs

Symfony2 bundle to integrate Mangopay

Maintainer: gordalina
Homepage: https://github.com/gordalina/mangopay-bundle
Canonical: https://github.com/gordalina/MangopayBundle
Source: https://github.com/gordalina/MangopayBundle/tree/master
Issues: https://github.com/gordalina/MangopayBundle/issues