ganuonglachanh/vietnamese

Vietnam language pack for Flarum. Updated by GaNuongLaChanh

Installs: 106

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 1

Forks: 6

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

0.1.0.11 2018-05-01 17:58 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2020-05-19 19:29:30 UTC


README

Gói ngôn ngữ Tiếng việt dành cho Flarum được phát triển tiếp bởi GaNuongLaChanh từ bản gốc của laptrinhphp

Thông tin

Gói ngôn ngữ được tương thích với những thành phần mở rộng sau:

Released under the MIT license. Xem thêm mục license terms.

Hướng dẫn cài đặt

Dùng trình quản lý gói Composer

Dùng trình quản lý gói trong dự án của bạn và chạy dòng lệnh sau:

composer require ganuonglachanh/flarum-ext-vietnamese

Cách cài đặt thông thường

  1. Tải phiên bản mới nhất tại (hoặc tải phiển bản đang phát triển mới nhất tại).
  2. Giải nép file bằng a file archiver.
  3. Truy cập vào server của bản qua FTP, SSH hoặc trình quản lý của bạn.
  4. Chuyển qua thư mục extensions/ tại mục cài đặt của Flarum.
  5. Tạo mới thư mục con flarum-ext-vietnamese/ trong thư mục extensions/ .
  6. Tải nội dung ngôn ngữ mà bạn vừa giải nén vào thư mục.

Đóng góp

Bạn có thể đóng góp mới các nội dung về ngôn ngữ.

Các liên kết