flavn/flarum-ext-vie

This package is abandoned and no longer maintained. No replacement package was suggested.

Vietnamese language pack.

Installs: 0

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 1

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:flarum-extension

v0.1.11 2020-02-19 06:02 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2020-10-02 21:52:26 UTC


README

Gói ngôn ngữ Tiếng việt dành cho Flarum.

Todo

-[ ] Hoàn thiện dịch cả admin cho các ext -[ ] Kiểm tra các ext đã install để load file ngôn ngữ tương ứng

Thông tin

Gói ngôn ngữ được tương thích với những thành phần mở rộng sau:

Released under the MIT license. Xem thêm mục license terms.