datlechin/cardvipvn-php

Tích hợp API cardvip.vn

v0.0.1 2022-08-03 10:43 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-30 00:31:55 UTC


README

Thư viện PHP để hỗ trợ sử dụng các API của cardvip.vn một cách nhanh chóng.

Source Code Download Package PHP Programming Language Read License

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng thư viện này bằng cách dùng Composer để cài đặt:

composer require datlechin/cardvipvn-php

Hoặc nếu bạn không có Composer, hãy tải ZIP về giải nén và sử dụng tệp CardVip.php.

Sử dụng

Khởi tạo đối tượng $cardvip để sử dụng các hàm hỗ trợ có sẵn:

<?php
require_once 'vendor/autoload.php';

$cardvip = new \Datlechin\CardVipPHP\CardVip('DÁN_API_KEY_CỦA_BẠN_VÀO_ĐÂY');

Gửi thẻ lên hệ thống

Sử dụng hàm exchange() trên đối tượng $cardvip đã tạo bên trên để gửi thẻ lên hệ thống cardvip.vn:

$cardvip->exchange('VIETTEL', 20000, '12345678901234', '123456789012345', '123456789', 'https://tentrangweb.com/callback.php');

Gồm có 6 tham số:

 • Tham số 1: Loại thẻ (VD: VIETTEL, MOBIFONE, VINAPHONE, VTC, GATE, VCOIN)
 • Tham số 2: Mệnh giá (VD: 20000, 50000, 100000, 200000, 500000)
 • Tham số 3: Số serial của thẻ
 • Tham số 4: Mã thẻ
 • Tham số 5: Request ID (mã ngẫu nhiên để đối chiếu kết quả gửi thẻ)
 • Tham số 6: Đường dẫn callback (để nhận kết quả gửi thẻ)

Kết quả trả về:

Kết quả trả về là một chuỗi json có dạng như sau:

{
  "status": "200",
  "message": "Thẻ đã được gửi đi"
}

Mặc định chế độ đổi thẻ là chế độ gạch thẻ có bảo hành, nếu bạn muốn đổi thành chế độ gạch thẻ không bảo hành có thể truyền false vào hàm isFast():

$cardvip->isFast(false);
$cardvip->exchange(...);

Kiểm tra trạng thái của thẻ

Sử dụng hàm checkCard() trên đối tượng $cardvip đã tạo bên trên để kiểm tra trạng thái của thẻ:

$cardvip->checkCard('123456789');

Tham số truyền vào là mã request_id mà bạn đã gửi lên lúc gửi thẻ.

Kết quả trả về là một chuỗi json có dạng như sau:

{
 "status": "200", 
 "message": "Lấy thông tin thẻ thành công",
 "data": {
  "telco": "VIETTEL",
  "amount": 20000,
  "amount_received": 20000,
  "amount_customer_received": 20000,
  "serial": "123456789",
  "pin": "123456789",
  "status": 200,
  "request_id": "123456789",
  "created_at": "2020-01-01 00:00:00"
 }
}

Liên kết