buzz/laravel-setting

Package changes config for laravel 5.*

v1.4.7 2017-07-11 13:33 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-03-20 18:19:45 UTC


README

Cài đặt

Mở file composer.json và thêm require:

{
  "require": {
    "buzz/laravel-setting": "1.*"
  }
}

Sau đó chạy lệnh composer update để cài đặt.

hoặc chạy command sau để tự động thêm vào composer.json và cài đặt:

composer require buzz/laravel-setting

Mở file config/app.php và thêm ServiceProvider.

'providers' => [
  //.....
  Illuminate\Validation\ValidationServiceProvider::class,
  Illuminate\View\ViewServiceProvider::class,
  //.....
  \Buzz\LaravelSettingServiceProvider::class,
],

Cấu hình

Tạo file cấu hình config/setting.php bằng lệnh sau:

php artisan vendor:publish --provider="Buzz\LaravelSettingServiceProvider"

hoặc

php artisan vendor:publish
setting.php
<?php
return [
  'path' => storage_path('settings.json'),//đường dẫn tới file `setting.json`, nên đặt ở `storage` hoặc `resources`
  'auto_alias' => true,//tự động tạo thêm alias `Setting`
  'auto_save' => true,//tự động save sau khi kết thúc request (sẽ không hoạt động nếu sử dụng `exit` hoặc `die`)
  'force_save' => false,//bắt buộc gọi save dù không thực hiện thao tác add, set, remove
  'system_cnf' => false,//get config của app nếu trong setting không tồn tại
];

Sử dụng

Thay đổi alias

Mặc định package sẽ thêm alias Setting và bạn chỉ việc sử dụng alias này, nếu bạn muốn thay đổi alias thì sửa 'auto_alias'=>false và thêm trong aliases của config/app.php

'aliases' => [
  //.....
  'Validator' => Illuminate\Support\Facades\Validator::class,
  'View'   => Illuminate\Support\Facades\View::class,
  //.....
  'YourAlias'   => \Buzz\LaravelSettingFacade::class,
],

Tắt tự động lưu

Mặc định package sẽ chỉ lưu khi kết thúc request và settings có thay đổi bất kì, nếu bạn muốn tắt chức năng này thì sửa 'auto_save' => true, và sau đó sử dụng Setting::save() (hoặc YourAlias::save() nếu bạn đã đổi alias). ***Lưu ý: tính năng tự động lưu sẽ không hoạt động nếu bạn dùng exit hoặc die function

Các hàm hỗ trợ

Setting::clean();//xóa tất cả settings
Setting::save($force = false);//Lưu tất cả các thay đổi
Setting::all();//Lấy ra tất cả settings
Setting::has($key);//kiểm tra sự tồn tại của setting theo key
Setting::get($key, $default = false, $system = false);//lấy giá trị theo key
Setting::setData($data);//ghi đè tất cả settings
Setting::add($key, $value);//thêm mới một setting
Setting::add([
  ['name' => 'name1', 'value' => 'value1'],
  ['name' => 'name2', 'value' => 'value2'],
  ['name' => 'name3', 'value' => 'value3'],
]);//thêm mới nhiều settings
Setting::remove($key);//xóa một setting theo key
Setting::remove([
  'name1',
  'name2',
  'name3',
]);//xóa nhiều settings theo key
Setting::set($key, $default);//cập nhật giá trị mới cho setting theo key
Setting::set([
  ['name' => 'name1', 'value' => 'value1'],
  ['name' => 'name2', 'value' => 'value2'],
  ['name' => 'name3', 'value' => 'value3'],
]);//cập nhật giá trị mới cho nhiều settings theo key
Setting::sync();//thêm tất cả config của app vào Setting
Setting::sync('mail');//thêm config của app vào Setting theo key
Setting::sync([
  'key1',
  'key2',
  'key3',
]);//Thêm nhiều config của app vào Setting theo key

Package sử dụng các array helpers của laravel, để biết cách sử dụng $key rõ hơn vui lòng đọc thêm tại Laravel Helper Functions.

Contribute

https://github.com/thinhbuzz/laravel-setting/pulls