budzetobywatelski/rejestracja

Panel rejestracji dla budżetu obywatelskiego

Installs: 8

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 1

Watchers: 3

Forks: 1

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:project

dev-master 2018-03-16 12:20 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2024-05-13 19:05:43 UTC


README

Panel do zbierania informacji od wylosowanych osób.

Wymagania

 • Baza danych MySQL 5.5.x lub wyższa
 • PHP 7.0 lub wyższy
 • Apache2 lub Nginx

Dla Apache2

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ web/$1

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ web/index.php [QSA,L]

Dla Nginx

location / {
  root  /home/[project_path]/htdocs/web;
  index index.html index.php index.htm;
  if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1 last;
  }
}
location ~ .php$ {
  try_files $uri = 404;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index web/index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
}

Instrukcja postawienia panelu

W poniższych krokach, są opisane niezbędne czynności do postawienia i konfiguracji panelu

Instalacja

Pobrać odpowiednia Paczkę z github wgrać na serwer a następnie uruchomić polecenie z pozomu konsoli

composer install

W przypadku problemów z composerem https://getcomposer.org/download/

Plik konfiguracyjny

Przechodzimy do pliku

web/config.php

Zmieniamy sól na swoją (losowe znaki).

define('SALT', "YOURSALT123"); // SALT

Ustawiamy adres naszej strony w zmiennej HTTP_HOST zamiast website.url

else {
  define('HTTP_HOST', 'website.url');
}

Baza danych

Tworzymy bazę danych na swoim serwerze. Następnie przechodzimy do projektu do pliku

app/.sql/tables.sql

Importujemy go do swojej bazy, lub wklejamy w zapytanie.

Konfiguracja bazy w projekcie

Przechodzimy do pliku

web/config.php

I uzupełniamy kolejno pola, danymi naszej bazy

// Database configuration
define('DB_HOST', ""); // Database Host (localhost)
define('DB_USER', ""); // Database Username
define('DB_PASS', ""); // Database Password
define('DB_DATABASE', ""); // Database Name

Baza i połączenie do bazy zostało prawidłowo skonfigurowane.

Konfiguracja terminów wyświetlanych na stronie głównej

W tym celu przechodzimy do nowo utworzonej tabeli deadlines i dodajemy daty według własnego uznania.

Konfiguracja włączenia rejestracji

Aby zmienić datę rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, przechodzimy do pliku

app/Config/options.php

A następnie zmieniamy w sekcji register wartości start i end

'start' => '2018-02-22',
'end' => '2018-04-20'

Importowanie CSV z osobami do systemu

Aby zaimportować listę osób, z danymi do logowania, musimy włączyć i skonfigurować stronę importu. W tym celu przechodzimy do pliku

app/Config/import.php

A następnie zmieniamy opcję allow na true, a user i password konfigurujemy według własnego uznania

 'import' => array(
	'allow' => true,
    'user' => 'user',
    'password' => 'CHANGE_ME' 
  )

Następnie przechodzimy na link http://naszadomena/page/importCSV i wybieramy nasz plik CSV, potwierdzając Prześlij. Po prawidłowym przesłaniu pliku ukaże nam się komunikat

Status importu: Array ([errors] => 0 [success] => 13)

Przedstawiający status wykonanej operacji. Na koniec cofamy ustawienie true w

app/Config/import.php

na false, blokując dostęp do podstrony.

 'import' => array(
	'allow' => false,
    'user' => 'user',
    'password' => 'CHANGE_ME' 
  )