bean-project/gdhh-core

Symfony Based Core file for GDHH App

0.1.22 2018-07-24 12:38 UTC

README

 1. NamHoc
 • started: đã khai giảng
 • enabled: có thể sửa thông tin HK2, chuyển Nhóm, đổi đội Use Cases ===
 1. Khai giảng:
 • Tạo mới Năm Học mới
 • Tạo mới Chi Đoàn cho năm học đó
 • CALL: $namHoc->chuyenNhom($namHocMoi);
  • $this->setNamSau($namHocMoi);
  • $namHocMoi->setNamTruoc($this);
   • Chuyển danh sách ThanhVien lên ngoại trừ
    • retention true
    • enabled false
    • thieuNhi false
   • $namHocMoi->setter: started = enabled = true