amg-dev/amg-sentry-plugin

symfonyloggersentry

Overall: 73 installs
30 days: 3 installs
Today: 0 installs

Symfony 1.x plugin for Sentry.

Maintainer: duboisnicolas
Homepage: https://github.com/amg-dev/symfony-amg-sentry-plugin
Canonical: https://github.com/amg-dev/symfony-amg-sentry-plugin.git