alltalentbank/backend-laravel-bridge

v1.2.3 2024-07-24 04:12 UTC

README

Gói này nhằm polyfill các namespace để tích hợp với các framework

Gói này chỉ nhằm mục đích development, không thực sự tích hợp vào các project

Ví dụ, trong Laravel, để sử dụng tính chất đa hình, hệ thống mặc địch khởi tạo App\Models\User để thực hiện authentication. Vì vậy nên polyfill để tránh lỗi khi code

Contact & Support

If any question & request, please contact following information

From Vietnam with Love ❤️