ahmetbarut/laravel-multi-route

Laravel' çoklu dil rota kullanımı

1.2 2021-07-03 14:33 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-01-22 09:36:41 UTC


README

Symfony rotalarına benzer çoklu dil rota paketi | Multilanguage route package similar to Symfony routes

Kurulum | Setup

  composer require ahmetbarut/laravel-multi-route

Konfigürasyon | Configuration

config/app.php Dosyasına ekleyin | add to file

  'providers' => [
    ...
    ahmetbarut\Multilang\ahmetbarutServiceProviders::class,
  ]

Sonra | Then

php artisan vendor:publish --provider="ahmetbarut\Multilang\ahmetbarutServiceProviders"
class RouteServiceProvider extends ServiceProvider
{
  
  protected $locale; // bunu ekleyin
  ...
}

Laravel 8.x

app/Providers/RouteServiceProvider.php Rota ilk çalıştığında burası yüklendiğinden dolayı aşağıdai kodları ekleyiniz. | Since this is loaded when the route first runs, add the following codes.

  // 1, 2, 3 ve 4 numaraları tüm satırları ekleyin.
  public function boot()
  {
    $this->configureRateLimiting();

    $this->locale = request()->segment(1); // 1.
    $this->app->setLocale($this->locale); // 2. 

    $this->routes(function () {
      Route::middleware('web')
        ->prefix($this->locale) // 3.
        ->namespace($this->namespace)
        ->group(base_path('routes/web.php'));

      Route::prefix('api')
        ->middleware('api')
        ->prefix($this->locale) // api kullanıyorsanız 4.
        ->namespace($this->namespace) 
        ->group(base_path('routes/api.php'));
  }

Laravel 7.x

app/Providers/RouteServiceProvider.php Rota ilk çalıştığında burası yüklendiğinden dolayı aşağıdai kodları ekleyiniz. | Since this is loaded when the route first runs, add the following codes.

  use Illuminate\Http\Request;
  
  public function map(Request $request) // Request ekleyin | add
  {
    $this->locale = $request->segment(1); // 1.
    $this->app->setlocale($this->locale); // 2.

    $this->mapApiRoutes();
    $this->mapWebRoutes();
  }

mapWebRoutes Fonksiyonuna ->prefix($this->locale) ekleyin. Aksi takdirde her rota tanımladığınızda lokasyon belirtmek zorunda kalırsınız. | Add ->prefix($this->locale) to the mapWebRoutes Function. Otherwise, you will have to specify a location every time you define a route.

  protected function mapWebRoutes()
  {
    Route::middleware('web')
      ->prefix($this->locale)
      ->namespace($this->namespace)
      ->group(base_path('routes/web.php'));
  }

routes/web.php Dosyasına bunları ekleyin | Add them to the file

  use ahmetbarut\Multilang\Route as MultiLangRoute;
  use Illuminate\Support\Facades\App;
  use Illuminate\Support\Facades\Route;

  new MultiLangRoute(App::getLocale()); // en üste tanımladım rotalar her yenilendiğinde dil seçmesi için | 
  // I defined it at the top to choose a language every time the routes are refresh

Dil değiştirme | Change language

  use ahmetbarut\Multilang\Route as MultiLangRoute;

  public function setLang($locale)
  {
    MultiLangRoute::setLocale($locale); // Önemli olan bu dil dil/lokasyon değiştirmeniz için kullanılır bu olmazsa değiştiremez 404 döndürür. | The important thing is that this language is used to change the language / location, otherwise it cannot change. It returns 404.
    return redirect(MultiLangRoute::name("contact",$locale)); // Burda name() fonksiyonundaki 1. parametre rotada belirtmiş olduğum contact isminde bir rotam var. Dil/Lokasyon değiştirdiğinde o sayfaya yönlendirme yapacak. 2. parametre Dil/Lokasyon belirtiyor. Here I have a route named contact, which I specified in the 1st parameter route in the name () function. When the language / location changes, it will redirect to that page. The 2nd parameter is the Language / Location.
  }

Rotada Kullanım | Use on Route

routes/web.php dosyasına girin. | Enter the file.

  use ahmetbarut\Multilang\Route as MultiLangRoute;
  use Illuminate\Support\Facades\App;
  use Illuminate\Support\Facades\Route;

  $route = new MultiLangRoute(App::getLocale());

  Route::get(
      MultiLangRoute::name("contact"), // burda sadece rotaya verdiğimiz ismi yazıyoruz benim verdiğim contact. | Here we only write the name we give to the route, contact me.
      "TestController@contact")->name("contact");

Rota Belirleme | Setting a Route

routes/multi_lang.php dosyasına gidip ordan rotaları belirtiyoruz. | We go to the file and specify the routes from there.

return [
  "contact" => [
    "en" => "contact",
    "tr" => "iletisim"
  ]
 ];

Desteklenen Lokasyonlar ve Varsayılan Lokasyon | Supported Locations and Default Location

Eğer uygulamanızı ziyaret eden kullanıcının kullandığı dil yoksa varsayılan lokasyonu döndürür. Desteklenen lokasyonları config/multi_lang.php dosyasından belirleyebilirsiniz. | If the user visiting your application does not have the language used, it returns the default location. You can specify the supported locations from the config/multi_lang.php file.

return [
  // Desteklenen diller/lokasyonlar | Supported languages/locations
  "accepted_language" => [
    "en","tr"
  ],
  // Varsayılan dil | default language
  "default_language" => "en",

];

Rotada Parametre Gönderme | Sending Variables in Route

Parametre gönderme normal rotada olduğu gibi burdada bu şekilde kullanılır. | Parameter sending is used here as in the normal route.

"set.lang" => [
  "tr" => "dil/degistir/{lang}",
  "en" => "lang/change/{lang}"
],

final