vivait/podata-symfony2

POData Symfony2 MVC Controller bridge

dev-master 2014-06-28 16:14 UTC

README

Adapters for bridging POData to a Symfony2 MVC Controller