tortuvshin/bella.mn

Bella

v1.1.0 2017-02-24 04:35 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-01-12 17:23:17 UTC


README

Энэхүү онлайн худалдааны платпормыг Laravel 5.4. хувилбар дээр хөгжүүлж байна.

Сэрвэрийн үзүүлэлт

PHP >= 5.6.4
MySQL >= 5.7
OpenSSL PHP Extension
PDO PHP Extension
Mbstring PHP Extension
Tokenizer PHP Extension
XML PHP Extension

Суулгах

Дараах коммандыг ажиллуулж энэхүү төслийг clone хийж авна:

git clone https://github.com/tortuvshin/ecommerce.git

Composer татаж суулгана

[Composer татах](https://getcomposer.org/download/)

Дараа нь, энэхүү төслийг татаж авсан хавтаст орж composer update/install комманд ажиллуулна

composer install

Nodejs татаж суулгана

https://nodejs.org/en/download/

NPM сангууд татах

npm install

Тохируулах

Дараа нь .env-example файлыг өөрчилж .env болгон өөрийн өгөгдлийн сан болон серверийг тохируулна

Өгөгдлийн санг үүсгэж тохируулсаны дараа дараах коммандаар хүснэгтүүдийг үүсгэнэ:

php artisan migrate

Туршилтын өгөгдөл дараах коммандаар оруулна:

php artisan db:seed
php artisan key:generate

Frontend хөгжүүлэлтэнд хамааралтай сангуудыг дараах командаар оруулна:

bower install

reChaptcha код авах:

https://www.google.com/recaptcha/admin#list
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY, and RECAPTCHA_PRIVATE_KEY

reCaptcha кодуудаа .env файлд оруулна. Жишээ нь:

RECAPTCHA_PUBLIC_KEY = ModuRecaptchaPublicKeyObtained

RECAPTCHA_PRIVATE_KEY = ModuRecaptchaPrivateKeyObtained

Тайлбар: APP_DEBUG == true буюу debug асаалттай байгаа үед reCaptcha хэрэглэхгүй

NPM сангууд суулгах:

npm install 

Хэрвээ Window үйлдлийн систем болон VM ашиглаж хөгжүүлэлт хийж байгаа бол дараах коммандыг ажиллуулна:

npm install --no-bin-links

Laravel Mix ашиглах

npm run dev

Туршилтын хэрэглэгчийн мэдээлэл

Хэрэглэгчийн нэр: admin@admin.com
Нууц үг: admin