nguyenanhung/td-vas-report

v0.1.1 2018-10-05 13:53 UTC

README

Mục đích: Thiết kế 1 package với tất cả các logic dịch vụ, các helper được kế thừa.

Đối với các dịch vụ con -> extends đến hàm BaseSmsReport và custom thêm logic nếu cần

Why so serious ?