nguyenanhung/td-vas-dtp

v1.1 2019-05-24 01:55 UTC

README

Bộ base code kết nối dịch vụ Vas cho DaiTamPhat.

Được thiết kế trở thành 1 phần trong hệ thống micro-service riêng lẻ không tách rời nhau.

Trước mắt đáp ứng việc kết nối, nhận diện, sử dụng trên nền tảng web/wap

Liên hệ

Một sản phẩm của

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung